Wednesday, March 8, 2017

Dulles

Dulles [dales] John Foster, 1888 — 1959, amer. právník a politik. 1919 poradce delegace USA na mírové konferenci v Paříži Mél velký vliv na amer. zahr. polit, po 1945; podílel se na vypracování Marshallova plánu a zal. NATO; 1953-59 státní tajemník USA. Zastánce studené války a polit, z pozice sily.

Tuesday, March 7, 2017

Brunhilda. f6l3

Brunhilda. f6l3, franská královna; dcera vizigótského krále, 567 provdána za krále Austrásie Sigeberta. Sňatkem vyvolány krvavé boje s jeho bratrem Chilpenchem I. a Frenegundou; od 575 B regentkou v Austrásii a po smrti Frenegundy v celé franské říši. Za jeji vlády zesílila moc šlechty a osamostatnil se majordomát; svržena Chlotbarem II.

Ze zkušenosti

ze zkušenosti, zkušenostně odván: mez. děl. hnuti něm. národnosti; za-

Desprez Josquin

Desprez Josquin [depré žosken] viz Josquin Desprez.

Disperzní prvky

disperzní prvky, rozptýlené prvky, geo-chem. chem. prvky, které nevytvářejí samostatné nerosty; tvoří pouze izomorfní příměsi v jiných nerostech, disperzní relace [dy-], fyz. integrální vztahy mezi reálnou a imaginární částí rozptylové amplitudy. Vyjadřují vztah mezi pružným rozptylem a všemi nepružnými procesy.

Dóczy

Dóczy [-ci] Jozef *1929, sl- herec; člen krajského div. v Nitře (od 1956). Představitel charakterních a tragiko-mických postav v klas. i souč. hrách. Z.um. (1975).

Bobr»a

Bobr»a, ř. na Moravě, pravostran-ný přítok Svratky u Želešic, 35.2 km dlouhý, povodí 187 km*.